VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3400/VPCP-KTTH
V/v xin thí điểm áp dụng Khung đánh giá PEFA

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 5293/BTC-NSNN ngày 22 tháng 04 năm 2011 về việc xin thí điểm ápdụng Khung đánh giá kết quả hoạt động tài chính công (Khung đánh giá PEFA), PhóThủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Cho phép triển khai thí điểm ápdụng Khung đánh giá PEFA. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan cóliên quan tổ chức thực hiện.

2. Giao Bộ Tài chính dự thảo Báo cáođánh giá kết quả hoạt động tài chính công (PEFA) trình Thủ tướng Chính phủ choý kiến trước khi công bố công khai theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, GD&ĐT, YT, GTVT, XD, CT, LĐTBXH;
- NHNN Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng