BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3401/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty xây dựng Yên Lạc Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 178/2014/CV-CTXDYL ngày 24/11/2014 của Công ty xây dựng Yên Lạc VĩnhPhúc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá,thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã kýkết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thờikỳ. Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP đối với hợpđồng theo đơn giá điều chỉnh không điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng côngviệc trong hợp đồng tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng. Việc chuyển tiếp ápdụng Nghị định số 207/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 củaNghị định này. Theo đó, đối với các hợp đồng xây dựng đã ký trước ngày có hiệulực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP thì không phải thực hiện theo quyđịnh tại Nghị định này. Theo nội dung văn bản 178/2014/CV /CTXDYL, hợp đồng số 03/2009/HĐ-XD được ký ngày 21/12/2009, trước ngày Nghị định số 207/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, do vậy đối với giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền tạmứng hợp đồng được điều chỉnh giá cho các yếu tố chi phí vật liệu, nhân công vàmáy thi công theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký; việc điều chỉnh tiến độ củahợp đồng phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Công ty xây dựng Yên Lạc Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến trênđể tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh