BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3402/TCT-CS
V/v Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 660/CT-TTHT ngày 21/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đề nghịhướng dẫn chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợpvướng mắc có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn:

- Tại khoản 1 Điều7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chínhvề thu nhập khác quy định:

1. Thunhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoántheo hướng dẫn tại Chương IV Thông tư này.”

- Tại Điểm b,Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chínhquy định:

“Doanh nghiệp cóthu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thunhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

- Tại khoản 7 Điều18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

7.Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạtđộng kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thunhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án (không gắnliền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyểnnhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biếnkhoáng sản theo quy định của pháp luật)có thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế củacác hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn.”

Căn cứ theo cácquy định nêu trên, trường hợp Công ty cổphần thủy sản Cà Mau phát sinh lỗ khi chuyển nhượng vốn thì được bù trừ vào thunhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập (không bao gồm thu nhập từ hoạtđộng chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyểnquyền sử dụng đất, chuyển quyền thuêđất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thămdò, khai thác, chế biến khoáng sản theoquy định của pháp luật) do doanh nghiệp lựa chọn.

2. Trường hợpvướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân hàng để góp vốn đầu tư:

- Tại khoản 1 Điều6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

1. Trừcác khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếuđáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định củapháp luật”.

- Tại Điểm 2.27,khoản 2, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính vềcác khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định:

“2.27. Cáckhoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.”

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, trường hợp Công ty vay tiền để góp vốn đầu tư vào dự án, sau khichuyển nhượng phần vốn góp bị lỗ nên chưa thanh toán hết khoản nợ ngân hàng vìvậy tiếp tục phát sinh lãi phải trả cho ngân hàng thì khoản lãi phải trả nêutrên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế củaCông ty.

Tổng cục Thuế trảlời Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn