BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3403/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v kiểm tra công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn, và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: CácHội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 đã đượcBộ trưởng Phạm Vũ Luận phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02năm 2013, Kế hoạch số 535/KH-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2013 Kiểm tra công tácxét dạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tạicác Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (đính kèm) và Công văn số 2488/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 4 năm 2013 V/vbáo cáo côngtác xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tạicác cơ sở giáo dục đại học có Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, Bộ Giáo dục và Đàotạo tổ chức kiểm tra công tác này tại một số đơn vị với các nội dung sau:

I. Thành phần

1. Đoàn kiểm tra(06 – 08 người) gồm:

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cục Nhà giáo vàCán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Vụ Giáo dục đại học, Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đại diện Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

2. Cơ sở giáo dục đại học có Hội đồng Chức danh giáosư cơ sở gồm:

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí Hội đồng Chức danhgiáo sư cơ sở;

- Đại diện Lãnh đạo các trường thành viên (đối vớiĐHQG, ĐH vùng);

- Đại diện giảng viên đã được bổ nhiệm chức danhgiáo sư, phó giáo sư.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian:

Từ 30 tháng 5 năm 2013 đến 31 tháng 7 năm 2013.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo trước 01 tuần để cơsở chuẩn bị.

2. Địa điểm

Địa điểm

Ghi chú

1

ĐH Bách khoa Hà Nội

2

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

3

ĐH Kinh tế quốc dân

4

ĐHSP Hà Nội

5

ĐH Khoa học XH&NV- ĐHQG Hà Nội

6

ĐH Luật Hà Nội

7

ĐH Ngoại thương Hà Nội

8

ĐH GTVT Hà Nội

9

Viện Văn hóa- Nghệ thuật Việt nam

10

Học viện Bưu chính – Viễn thông

11

Học viện KHXH

12

Viện Hóa học - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

13

Viện CNTT - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

14

ĐH Y Hà Nội

15

Học viện Hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM

16

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM

17

Học viện An ninh – Bộ Công an

18

Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng

19

Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng

20

Học viện Quốc phòng – Bộ Quốc phòng

21

ĐH Thái Nguyên

22

ĐH Vinh

23

ĐH Huế

24

ĐH Đà Nẵng

25

ĐH Đà Lạt

26

Học viện Lục quân Đà Lạt

27

ĐH Quốc tế - ĐHQG TP. HCM

28

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM

29

ĐH Luật TP. HCM

30

ĐH Công nghiệp TP HCM

31

ĐH GTVT TP. HCM

32

ĐH Y Dược TP HCM

33

ĐH Cần Thơ

34

ĐH Y Dược Cần Thơ

35

Đại học Hồng Bàng

III. Chương trình làm việc

Tại mỗi Hội đồng gồm các nội dung sau:

1. Nhà trường báo cáo theo nội dung Công văn số 2488/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 4 năm 2013 nêu trên;

2. Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ sở.

3. Trao đổi về những vấn đề có liên quan đến côngtác xét đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáosư.

4. Thảo luận về các vấn đề liên quan giữa các chứcdanh giáo sư, phó giáo sư và các hạng chức danh viên chức giảng dạy qui định trongLuật Viên chức, Luật Giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Quý trường tạođiều kiện để Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Chi tiết xin liên hệ: 043.6230.504.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Bộ trưởng (để báo cáo); - Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để báo cáo);- Các Phó Cục trưởng;- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;- Vụ TCCB, Vụ GDĐH;- Lưu VT, CSĐTBD (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Hoàng Đức Minh