BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Giải đáp vướng mắc chính sách thuế Môn bài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Trả lời công văn số 3030/CT-KKKTT ngày 04/06/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc vướng mắc chính sách thuế Môn bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Mục 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủvề điều chỉnh mức thuế Môn bài quy định:
“Các doanh nghiệp thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các doanh nghiệp thành viên nêu trên nếu có các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác nộp thuế Môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm. ”
Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc tại công văn số 3030/CT-KKKTT ngày 04/06/2014 nêu trên, cụ thể là đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh có chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì các chi nhánh này thuộc đối tượng kê khai nộp thuế Môn bài hàng năm theo mức 2.000.000 VNĐ/năm; trường hợp chi nhánh của các Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác thì nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 VNĐ/năm theo quy định tại Mục 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn