BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3404/TCHQ-GSQL
V/v chuyển tiếp NPL gia công

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1602/HQHCM-GC ngày 29/5/2009 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển tiếp nguyên phụ liệu gia công, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Tại tiêu đề khoản X, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày04/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn "thủ tục giao nhận sản phẩm hoặcnguyên phụ liệu gia công chuyển tiếp". Tuy nhiên, theo qui định tại Điều34 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ thì khái niệm giacông chuyển tiếp chỉ áp dụng đối với sản phẩm gia công: sản phẩm gia công củahợp đồng gia công này được sử dụng là nguyên liệu gia công cho hợp đồng giacông khác tại Việt Nam hoặc sản phẩm gia công của hợp đồng gia công công đoạntrước được giao cho thương nhân theo chỉ định của bên đặt gia công cho hợp đồnggia công công đoạn tiếp theo. Như vậy, nguyên phụ liệu gia công không gọi làgia công chuyển tiếp mà chỉ chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác trong quátrình thực hiện hợp đồng gia công hoặc khi thanh khoản hợp đồng.

Hiện Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính duyệt, kýcông văn hướng dẫn Thông tư số 116/2008/TT-BTC trong đó có nội dung này. Dovậy, khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhthực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Việt Đức