BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3405/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK Hùng Tiến
(Địa chỉ: Số 26, đường Trần Hưng Đạo, Khối 9, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An)

Trả lời công văn số 006/HT-XNK ngày14/6/2012 của Công ty TNHH XNK Hùng Tiến về việc tái xuất hàng tạm nhập qua cửakhẩu Bản Vược, Bát Xát, Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm đ mục 2 phầnIII Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN ngày31 tháng 01 năm 2008 của liên Bộ Công Thương – Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vậntải – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Y tế - Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giớivới các nước có chung biên giới thì việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụphải có quyết định cho phép bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biêngiới. Tuy nhiên, ngày 28/12/2011 Bộ Công Thương có thông báo số 471/TB-BCTthông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tại cuộc họp giải quyết cácvướng mắc đối với việc xuất khẩu mặt hàng xăng dầu và đường qua cửa khẩu phụ,lối mòn, lối mở biên giới của tỉnh Lào Cai. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ vớiBộ Công Thương và UBND tỉnh Lào Cai để được xem xét giải quyết theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ CôngThương và Quyết định cho phép tái xuất hàng qua cửa khẩu Bản Vược, Bát Xát, LàoCai của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện thủtục tái xuất mặt hàng đường tinh luyện cho Công ty theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- UBND tỉnh Lào Cai (để p/hợp);
- Cục HQ tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh