BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3406/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai tạm nhập

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 486/HQQT-NVngày 09/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc xuất khẩu sai loại hình,sau khi yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng báo cáo vụ việc, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Đồng ý để Cục Hải quan tỉnh QuảngTrị chấp nhận 02 tờ khai xuất khẩu số 03/XK /KDB11H và tờ khai xuất khẩu số 04/XK /KD/B11H ngày 12/10/2011 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peothuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng để thanh khoản 02 tờ khai nhập khẩu số 969/NK /NTX/B033 ngày 16/9/2011 và tờ khai nhập khẩu số 971/NK /NTX/B033 ngày17/9/2011 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo thuộc Cục Hải quan tỉnhQuảng Trị theo quy định tại khoản 3 điều 37 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế XNK;
- Cục HQ tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh