BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3408 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với tiền tài trợ từ nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH giao nhận hàng hoá E.I.

Trả lời văn bản không số, ngày 22/07/2004 của Công ty TNHH giao nhận hàng hoá E.I. về thuế đối với tiền tài trợ từ nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trước thời điểm 01/01/2004, khoản tiền tài trợ của Công ty mẹ ở nước ngoài tài trợ cho Công ty con tại Việt Nam nhằm gánh chịu một phần chi phí (không phải chi thưởng cho nhân viên) tại Việt Nam thì khoản tiền này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN. Nếu khoản tiền này dùng để chi thưởng cho các nhân viên thì Công ty sẽ không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Kể từ ngày 01/01/2004, trường hợp Công ty mẹ ở nước ngoài chuyển tiền cho Công ty TNHH giao nhận hàng hoá E.I. tại Việt Nam để khen thưởng cho các nhân viên của Công ty TNHH giao nhận hàng hoá E.I. Thì số tiền nêu trên được coi là một khoản thu nhập của Công ty TNHH giao nhận hàng hoá E.I. và phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 18, Mục V, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản tiền này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Các khoản chi cho người lao động phù hợp với hợp đồng lao động, quy chế Công ty có tính chất tiền lương, tiền công được hạch toán vào chi phí hợp lý. Các khoản tiền chi thưởng cho các nhân viên không được hạch toán vào chi phí hợp lý của Công ty khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH giao nhận hàng hoá E.I. biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến