BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 341/TCHQ-KTTT
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư FORINCONS
(64 Sơn Tây, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 54/CV-FIC ngày 19/11/2009của Công ty Cổ phần Đầu tư Forincons hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với lô hàng máy móc, thiết bị y tế nhập khẩu để tạo tài sản cố định,sử dụng khám chữa bệnh tại bệnh viện theo hợp đồng liên kết, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4, Điều 4 Luậtthuế GTGT; Điểm 4, Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/2/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT; Điểm 1.4, Mục II, Phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuếGTGT thì: máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhậpkhẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT.

Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Forinconsnhập khẩu máy móc, thiết bị y tế nếu được xác định thuộc loại trong nước chưasản xuất được để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thì thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, Công ty phải xuất trình cho cơ quan Hảiquan hồ sơ theo quy định tại Điểm 1.4, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT và Điểm 2, MụcI, Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.

Việc xử lý tiền thuế GTGT hàng nhậpkhẩu do người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa cho cơ quan hải quan được thực hiện theohướng dẫn tại Điểm 5, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần Đầu tư Forincons biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đơnvị đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn