BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 341/TCHQ-QLRR
V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Công ty C.P đầu tư vận tải biển và thương mại SaoVàng.
(Địa chỉ: số 83 Máy Tơ, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng)

Phúc đáp công văn 1218/GST ngày23/12/2014 của công ty C.P đầu tư vận tải biển và thương mại Sao Vàng (MST: 0200912437)về việc phân luồng tờ khai XNK trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Năm 2014 công ty C.P đầu tư vận tảibiển và thương mại sao vàng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thươngmại theo Quyết định số 45/QĐ-HQHP ngày 24/4/2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòngvới số tiền 15 triệu đồng.

Do vi phạm trên, công ty C.P đầu tư vậntải biển và thương mại Sao Vàng bị cơ quan Hải quan đánh giá là doanh nghiệpkhông tuân thủ pháp luật hải quan theo tiết ii điểm c1 khoản 3Điều 17 và bị kiểm tra thực tế theo điểm c khoản 2 Điều 26Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quảnlý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Tổng cục hải quan thông báo để quýcông ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan