THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt PDO cập nhật và tăng hạn mức vay vốn OCR của ADB cho Dự án Kết nối đồng bằng Mê Kông

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 1069/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2013, Báo cáo ngày 23 tháng 02 năm2013) về việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc về Dự án Kết nối khu vực trungtâm đồng bằng Mê Kông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tăng hạn mức vay vốn OCR của Ngân hàng Phát triểnchâu Á (ADB) từ 220 triệu USD lên 410 triệu USD và tiếp tục thực hiện cơ chếtài chính cấp phát vốn OCR của ADB cho Dự án kể cả sử dụng vốn OCR cho công tácgiải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, thuế giá trị gia tăng (VAT) cho cácthành phần 1 và 2 của Dự án.

2. Phê duyệt Đề cương chi tiết (PDO) cập nhật sử dụng vốnODA của Dự án như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải nêu tại văn bản trên.

3. Yêu cầu các Bộ, Ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thôngvận tải đảm bảo thủ tục ký kết các Hiệp định vay vốn và Hiệp định viện trợkhông hoàn lại theo tiến độ các Nhà tài trợ đề nghị nhằm đảm bảo mục tiêu khởicông cầu Cao Lãnh vào tháng 9/2013, cầu Vàm Cống vào tháng 7/2013.

4. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện, quản lýchặt chẽ tiến độ thực hiện dự án để đảm bảo mục tiêu như đã nêu trên đồng thờiđảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay cho dự án.

5. Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp tậptrung đẩy nhanh các thủ tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ tái địnhcư và phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải đảm bảo tiến độ giải phóngmặt bằng của dự án và tiến độ chung của toàn dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT. 29

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng