BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3410/TCT-DNL
V/v: về vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 3223/NHNo-TCKT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Ngân hàng Agribank) về vướngmắc trong thực hiện chính sách thuế GTGT. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Vềkê khai khấu trừ thuế GTGT trước thời điểm 01/01/2014

Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 891/TCT-CS ngày 18/3/2014 trả lờiCục Thuế tỉnh Bình Định, trong đó nêu rõ:

“Đốivới các hóa đơn thuê nhà, chi phí sửa chữa, cải tạo nhà đi thuê và lắp thêmtrang thiết bị (báo cháy, hệ thống camera...) không được tính khấu trừ thuếGTGT.

Đốivới các thiết bị, tài sản cố định khác (không bao gồm các loại nêu trên) là tàisản cố định để phục vụ chung cho hoạt động ngân hàng thì:

- Từngày 1/1/2009 đến trước 1/3/2009 được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Trường hợpNgân hàng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không phải điều chỉnh lạitừ sau 1/3/2012.

- Trườnghợp Ngân hàng mua mới tài sản cố định, máy móc, thiết bị từ ngày 1/3/2012 thìNgân hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào”

2. Vềviệc thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Theoquy định tại Phụ lục I, Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 củaBộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tàisản cố định quy định danh mục tài sản cố định.

Ngânhàng Agribank xác định tài sản thỏa mãn đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định để ápdụng đúng quy định.

3. Vềviệc thực hiện quy định tại Khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Tạikhoản 3, Điều 75, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chínhquy định việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, áp dụng cho kỳ tính thuế từngày 01/01/2014, như sau:

“Thuếgiá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê khai, khấutrừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đó, trường hợp trước ngày01/01/2014 cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kêkhai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuếtương ứng theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật vềthuế GTGT”.

Căncứ quy định trên, trường hợp trước ngày 01/01/2014, Ngân hàng Agribank nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ phát hiện số thuế GTGT đầu vào của năm 2013 khikê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai bổ sung vào kỳ tính thuế tươngứng theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuếGTGT. Thời gian kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ thángphát sinh hóa đơn bỏ sót.

Kểtừ ngày 01/01/2014, thực hiện theo công văn số 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 hướngdẫn chung cục thuế các tỉnh, thành phố về việc kê khai, khấu trừ bổ sung nhữnghóa đơn bị bỏ sót trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm trathuế, thanh tra thuế tại trụ sở.

4. Vềviệc áp dụng các văn bản, chính sách thuế

TạiĐiều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật nhưsau:

“1.Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Vănbản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà vănbản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thìáp dụng theo quy định đó.

2. Trongtrường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấnđề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháplý cao hơn.

3. Trongtrường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quyđịnh khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được banhành sau.

4. Trongtrường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lýhoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày vănbản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.”

Căncứ quy định trên, các văn bản trả lời cụ thểcủa Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế liên quan đến việc thực hiện chính sách thuếtrước đây có tham chiếu đến các văn bản đã hết hiệu lực nhưng không trái vớiquy định hiện hành mà chỉ nhằm mục đích làm rõ các nội dung của văn bản hiệnhành thì không được áp dụng khi hết hiệu lực.

Tổngcục Thuế trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC (2b), KK;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (3b).10

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Quang