VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 3410/VPCP-KTN
V/v: tạm dừng tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt I năm 2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1350/BC-BNN-TY ngày 18 tháng 5 năm 2011 về kết quả giám sát lưu hành của vi rút và thí nghiệp đánh giá hiệu lực vắc xin cúm gia cầm, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý tạm dừng tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 1 năm 2011 như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan liên quan, các địa phương và nhân dân hiểu rõ chủ trương trên, đồng thời chỉ đạo các địa phương thường xuyên tăng cường áp dụng các biện pháp phòng dịch tổng hợp khác, giám sát chặt chẽ, phát hiện xử lý kịp thời các ổ dịch để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT:
Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,
Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ,
Vụ KTTH, ĐP, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).82
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Viết Muôn