BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3411/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, trường đại học và cao đẳng;
- Các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ.

Căn cứ Công văn số 854/BTNMT-KHngày 18/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảovệ môi trường (BVMT) năm 2015 của các Bộ, ngành, để triển khai thực hiện nhiệmvụ bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục và nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảovệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫncác sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học và cao đẳng, các việnvà trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) báo cáo đánh giátình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013, ước thực hiện năm 2014và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiệnnhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2013 và ước thực hiện năm 2014

1. Tình hình triển khai thực hiệnnhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”:

- Công tác quản lý, chỉ đạo triểnkhai đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp/lồng ghép vào các môn họcvà tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong các cấp học thuộc phạm vi quản lý củađơn vị.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên,giảng viên về phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vàotrong các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo (số lượng giáo viêncác cấp học được tập huấn ở địa phương, số lượng tài liệu được cung cấp, sốlượng các trường triển khai nội dung giáo dục bảo vệ môi trường).

- Triển khai thực hiện các nhiệmvụ xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng điện tử phục vụ công tác dạy họcvề môi trường.

- Tổ chức thực hiện các hoạt độngthông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, các hoạt độngxây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môitrường Thế giới, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch vàvệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Phân tích, đánh giá các mặtđược, chưa được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụtrên. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quảcông tác giáo dục bảo vệ môi trường trong đơn vị.

3. Các hoạt động khác.

II. Kế hoạch bảo vệ môi trườngnăm 2015

1. Các hoạt động triển khai nhiệmvụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”.

- Xây dựng chương trình, tài liệu,bài giảng, băng hình về bảo vệ môi trường cho các cấp học và các trình độ đàotạo.

- Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụchuyên môn (phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vàocác môn học) cho giáo viên, giảng viên.

- Hội thảo và các hình thức tổchức các hoạt động ngoại khóa như tổ chức các cuộc thi, tổ chức sáng tác tranhcổ động về chủ đề bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môitrường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các hoạt động thông tin,tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứngNgày Môi trường Thế giới, Giờ Trái đất, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, NgàyĐa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường,Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Các nhiệm vụ về bảo vệ môitrường năm 2015 được xây dựng và tổng hợp theo biểu mẫu hướng dẫn ở phụ lục kèmtheo Công văn này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cácđơn vị gửi báo cáo về tình hình hoạt động triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môitrường năm 2013, ước thực hiện năm 2014, kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015 vềBộ trước ngày 20 tháng 7 năm 2014 và gửi E-mail theo địa chỉ: [email protected];[email protected]

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácđơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2015 của đơn vị vàgửi về Bộ đúng thời hạn nêu trên để Bộ kịp tổng hợp kế hoạch bảo vệ môi trườngnăm 2015 và gửi các cơ quan chức năng Nhà nước.

Địa chỉ liên hệ: TS. Đoàn Văn Tiến, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáodục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: DĐ: 090.418.5252.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c); - Lưu VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Trọng Hùng

PHỤ LỤC 1

MẪUTỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015(Kèm theo Công văn số 3411 / BGDĐT-KHCNMT, ngày 02 tháng 7 năm 2014của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị:…………

TỔNGHỢP CÁC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015

STT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung

Dự kiến Sản phẩm

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Đề xuất kinh phí

1

2

3

4

5

6

7

8

PHỤ LỤC 2

MẪUTHUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015(Kèm theo Công văn số 3411/ BGDĐT-KHCNMT, ngày 02 tháng 7 năm 2014của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị:…………

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015

1. Tên nhiệm vụ:

2. Quản lý nhiệm vụ:

– Cơ quan chủ trì:

– Cơ quan phối hợp:

3. Thời gian thực hiện:

4. Dự kiến kinh phí:

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

6. Phạm vi, quy mô:

7. Địa điểm thực hiện:

8. Phương pháp thực hiện:

9. Nội dung nhiệm vụ:

10. Dự kiến kết quả sản phẩm,địa chỉ bàn giao.

Đơn vị đăng ký

(Ký tên, đóng dấu)