BỘ NỘI VỤ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------

Số: 3413/BNV-TCBC
V/v hình thành tập đoàn Công nghiệp – Xây dựng Sông Đà

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Văn phòngChính phủ có văn bản số 6456/VPCP-ĐMMD ngày 08/11/2007 về việc lấy ý kiến vàoĐề án hình thành Tập đoàn Công nghiệp – Xây dựng sông Đà. Sau khi nghiên cứu Đềán, Bộ Nội vụ có ý kiến tham gia như sau:

Theo quyếtđịnh số 1493/QĐ-TTg ngày 08/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc duyệtPhương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựnggiai đoạn 2007-2010; trong đó, đã chỉ đạo Bộ Xây dựng xây dựng và trình Thủtướng Chính phủ phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Công nghiệp – Xây dựng doTổng công ty sông Đà làm nòng cốt.

Vì vậy, BộNội vụ thống nhất với Bộ Xây dựng về việc xây dựng Đề án hình thành Tập đoànCông nghiệp – Xây dựng Sông Đà trên cơ sở tổ chức lại tổ hợp Tổng công ty sôngĐà làm công ty mẹ của Tập đoàn và nhận chuyển giao một số tổng công ty thuộc BộXây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về làm công ty con của Tập đoànđể hình thành một tổ chức kinh tế mạnh đa sở hữu, kinh doanh đa ngành; trongđó, xây dựng và tổng thầu xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giaothông, công nghiệp là ngành kinh doanh mũi nhọn.

Tuy nhiên, đểbảo đảm Đề án có tính khả thi cao khi triển khai thực hiện, sau khi được phêduyệt, cần nghiên cứu thêm một số vấn đề sau:

1. Về quan hệgiữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước: Đề án cần bổ sung phần mối quan hệgiữa Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà với các Bộ, nghành có liên quan, để từ đó vàxác định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty mẹ - Tậpđoàn Sông Đà (công ty nhà nước) theo các quy định tại Nghị số 86/2006/CĐ-CP vàNghị định số 132/2005/NĐ-CP của chính phủ.

2. Theo Đềán, thì Tập đoàn được hình thành và sẽ tổ chức hoạt động theo mô hình Công tymẹ - Công ty con. Vì vậy, đề nghị dự thảo bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Tập đoàn hoạt động kinh doanh đa ngành, tổ chức theo mô hình Công ty mẹ -Công ty con, để thể hiện rõ mối quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty controng Tập đoàn và quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Tậpđoàn.

3. Về cơ cấucủa Tập đoàn Công nghiệp – Xây dựng Sông Đà: Tập đoàn có một số công ty conđược tổ chức dưới hình thức tổng công ty trên cơ sở tổ chức lại các công ty concủa Tổng công ty Sông Đà hiện nay. Tuy nhiên, các nội dung trong Đề án mới chỉquy định mang tính nguyên tắc. Vì vậy, Đề án cần bổ sung làm rõ cơ sở của việcsắp xếp, tổ chức lại các công ty con thuộc Tổng công ty sông Đà hiện nay đểnâng cấp thành các tổng công ty (cổ phần hoặc trách nhiệm hữu hạn một thànhviên) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong tập đoàn.

4. Về tổ chứcĐảng, đoàn thể: Đề án cần bổ sung các nội dung có tính nguyên tắc thể hiện đượcchủ trương chuyển một số nhiệm vụ của Ban Cán sự đảng cho Đảng ủy Tập đoàn kinhtế theo văn bản số 2794 CV/BTCTW ngày 31/10/2007 của Ban tổ chức Trung ương.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nội vụ về đề án hình thành Tập đoàn Sông Đà, để Văn phòng Chính phủnghiên cứu, tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ: kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng.
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thang Văn Phúc