TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3413 TCHQ/GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2108/HQTP-NV ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về mã số thuế đối với mặt hàng linh kiện vi tính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2003; tham khảo Chú giải chi tiết HS 2002 thì mặt hàng theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là chíp vi xử lý, bộ nhớ RAM và ROM, các mạch và linh kiện tích hợp điện tử phù hợp với nhóm 8542, mã số 8542.70.00, thuế suất thuế GTGT giá trị gia tăng là 10%.

Tổng Hải quan Thuế hướng dẫn như trên để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo