BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------------
V/v: Hướng dẫn niêm yết công khai các thủ tục hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện công văn số 3973/VPCP-KSTT ngày 04/6/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị như sau:
1. Hình thức niêm yết
- Tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thủ tục hành chính được in 02 mặt trên giấy A3 theo từng lĩnh vực, ép plastic, đính trên bảng và gắn cố định trên trụ xoay 3600 có chân đứng độc lập (03 bảng, 06 mặt), trong đó 05 mặt niêm yết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hôi; lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội và 01 mặt niêm yết địa chỉ và nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (Có hướng dẫn minh họa tại Phụ lục số 1).
- Tại Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh:
+ Đối với những đơn vị có diện tích, vị trí thích hợp thì thực hiện như đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
+ Đối với những đơn vị còn lại: thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị được in 02 mặt trên giấy A4 theo từng lĩnh vực, ép plastic và gắn trên bảng (Có hướng dẫn minh họa tại Phụ lục số 2).
Ngoài hình thức niêm yết công khai bắt buộc trên, khuyến khích Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố sử dụng thêm các hình thức công khai khác như: đóng thành quyển theo từng lĩnh vực, sử dụng máy tính kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia...
2. Nội dung niêm yết
- Thủ tục hành chính được niêm yết theo lĩnh vực, trang đầu tiên niêm yết danh mục các thủ tục hành chính, trang tiếp theo là nội dung từng thủ tục hành chính và được sắp xếp thứ tự lần lượt theo danh mục ở trang đầu. Nếu thủ tục hành chính có yêu cầu về mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính đó (Có hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 3).
- Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị và một số lưu ý khi thực hiện phản ánh kiến nghị được niêm yết trên mặt bảng riêng (Có hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 4).
Việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính phải được thực hiện kịp thời ngay sau khi có Quyết định công bố của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
3. Địa điểm niêm yết
Nơi niêm yết công khai phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép và được bố trí đặt ở trước hoặc trong Phòng (hoặc bộ phận) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.
Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc niêm yết công khai theo hướng dẫn trên trước ngày 01/11/2012; báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc (nếu có) về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Pháp chế), số điện thoại (04)3.9928017 để được hướng dẫn, giải quyết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- Lưu: VT, PC (03).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh