TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3414 TCHQ/GSQL
V/v áp mã số mặt hàng vỏ ti vi

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1764/HQTP-NV ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng vỏ ti vi. Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 9 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính; tham khảo Chú giải chi tiết HS 2002 thì mặt hàng vỏ ti vi bằng nhựa (theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố) phù hợp với nhóm 85.29, mã số 8529.90.93.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo