BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3414/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa các mặt hàng thực phẩm chức năng

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Diên Khánh
(Số 22/62 Lương Sử C - Văn Chương - Đống Đa - Hà Nội)

Trả lời công văn số 06DK ngày 29/06/2012 của Công ty đề nghịhướng dẫn phân loại các mặt hàng thực phẩm chức năng, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 18/06/2012, Tổng cục Hải quan đã có côngvăn số 3012/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Diên Khánh. Đề nghị Công ty nghiên cứuvà thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3012/TCHQ-TXNK nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Diên Khánh biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang