BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3414/TCT-ĐTNN
V/v: Hướng dẫn về chuyễn lỗ khi quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1152CV/CT-TTr1 ngày 22/8/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng báo cáo về việc xử lý chuyển lỗ khi kiểm tra quyết toán Thuế tại Công ty liên doanh TNHH Kai Nan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2623/TCT-ĐTNN ngày 25/7/2006 trả lời Công ty và Cục thuế cụ thể về việc thực hiện chuyển lỗ và hạch toán đối với các chứng từ về chi phí vận tải cũng như xác định doanh thu theo quy định tại Điểm 8, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN và hướng dẫn tại Điểm 4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính. Số lỗ được chuyển được trừ vào thu nhập phát sinh trong kỳ tính thuế. Thu nhập này bao gồm cả thu nhập tăng thêm sau khi kiểm tra quyết toán thuế, số thu nhập còn lại sau khi đã chuyển lỗ là thu nhập chịu thuế của năm tài chính đã quyết toán thuế phải nộp thuế TNDN theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng và Công ty liên doanh TNHH Kai Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty LD TNHH Kai Nan;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến