VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 3414/VPCP-KGVX

V/v: thành lập các trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các trường đại học thông qua nâng cấp một số trường trực thuộc Bộ Quốc phòng (tờ trình số 183/TTr-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý việc thành lập 04 trường đại học như đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở diện tích đất đai, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất sẵn có. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần kiểm tra điều kiện của các trường này theo Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học; có báo cáo bổ sung lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4).QT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn