BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3417/TCT-DNL
V/v: kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Trả lời công văn số 849/TCT-P4 ngày 11/7/2014 về việchóa đơn GTGT của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và công văn số 30117/CT-HTr của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóađơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

Điểm b, Khoản 1 Điều 14 Chương 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 củaChính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịchvụ,…”

Khoản 2, Điều 14 Chương 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên quy định:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thờiđiểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng,lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thihành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CPngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơngiá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa,dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị giá tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay chophía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhânViệt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại ViệtNam.

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hànghóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóanhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trườnghợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụmua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuếGTGT...”

Tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quyđịnh về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kêkhai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuấtdùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGTđầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sungtrước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế,thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp Công ty TNHHTổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) ký hợp đồng ủy quyền chủ đầutư dự án Hạ ngầm tuyến đường dây 110kV Láng Hạ cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, công trình đã đượcnghiệm thu hoàn thành bàn giao giữa hai bên và đưa vào sử dụng thì Công ty cổphần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phải lập hóa đơn GTGT đối với giá trị côngtrình đã nghiệm thu, bàn giao vào ngày nghiệm thu, bàn giao công trình.

Theo báo cáo của Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Pháttriển nhà Hà Nội, do có sự thay đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Ban quảnlý dự án Đầu tư và Xây dựng Láng Hạ - Thanh Xuân (đơn vị trực tiếp thực hiện dựán) từ đơn vị sự nghiệp kinh tế được UBNDthành phố Hà Nội thành lập thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nộisang mô hình Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp. Mặt khác, dự án có sự thamgia của nhiều đơn vị làm chủ đầu tư nên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhàHà Nội phát sinh vướng mắc phải hỏi Cục Thuế Hà Nội về việc lập hóa đơn giaocho các chủ đầu tư khác dẫn đến chậm lập hóa đơn giao cho EVN Hà Nội. Do đó, đềnghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra xác định hóa đơn Tổng công ty Đầu tư vàPhát triển nhà Hà Nội xuất cho EVN Hà Nội nếu tại thời điểm nghiệm thu bàn giaocông trình cho EVN Hà Nội và đến thời điểmhiện nay Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội còn được khấu trừ thuếGTGT nên không chậm nộp tiền thuế đối với số thuế GTGT trên hóa đơn xuất choEVN Hà Nội và hóa đơn đảm bảo khớp đúng, đủ điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầuvào theo quy định của pháp luật thuế thì EVN Hà Nội được kê khai, khấu trừ thuếGTGT trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra,kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội,Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, EVN Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, KK&KTT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn