BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3419 TC/TCT
V/v giá tính thuế nhập khẩu hàng hoá theo phương thức đổi hàng với Lào

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Nhằm hỗ trợ khuyến khích cho các doanh nghiệp trong việc trao đổi hàng hoá với Lào theo thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào ký tại Viêng Chăn ngày 13/08/2002. Căn cứ vào nguyên tắc xác định giá tính thuế nhập khẩu quy định tại điều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có công văn số 11877 TC/TCT ngày 04/11/2002 hướng dẫn áp dụng giá tính thuế nhập khẩu hàng hoá theo phương thức đổi hàng với Lào.

Nay thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1634/CP-KTTH ngày 18/12/2002 của Chính phủ, có công văn số 1015/VPCP-KTTH ngày 07/03/2003 của Văn Phòng Chính Phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý giá tính thuế nhập khẩu xe hai bánh gắn máy CKD thu nợ với Lào theo Thoả thuận Viêng Chăn ngày 13/08/2002 và công văn số 1128/CP-QHQT ngày 20/09/2002 của Chính phủ về quan hệ hợp tác Việt - Lào như sau:

Công văn số 11877 TC/TCT ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính không áp dụng cho các trường hợp nhập khẩu xe hai bánh gắn máy dạng CKD theo phương thức đổi hàng với Lào. xe máy dạng CKD nhập khẩu theo phương thức đổi hàng với Lào phải tính thuế theo mức giá tối thiểu quy định tại thời điểm tính thuế nhập khẩu. Những trường hợp có giá ghi trên hợp đồng đổi hàng cao hơn giá tính thuế tối thiểu quy định thì phải tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng. Trường hợp cơ quan Hải quan đã tính và thu thuế nhập khẩu theo giá tính thuế thấp hơn giá tính thuế tối thiểu quy định thì phải tính và thu bổ sung thuế nhập khẩu (không tính thu bổ sung thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu do tính thu bổ sung thuế nhập khẩu).

Bộ Tài chính xin hướng dẫn để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung