BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3419/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Diên Khánh.
(Số 22/62 Lương Sử C –Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội)

Trả lời công văn số 06DK ngày29/6/2012 của Công ty đề nghị hướng dẫn phân loại các mặt hàng thực phẩm chứcnăng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 18/6/2012, Tổngcục Hải quan đã có công văn số 3012/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH Diên Khánh (bảncopy công văn kèm theo). Đề nghị công ty nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫntại công văn số 3012/TCHQ-TXNK nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Diên Khánh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang