BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------

Số: 3419/TCT-CS

V/v: ưu đãi thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 6 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 7794/CT-TT &HT ngày 05/08/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ưu đãi thuế TNDN của thu nhập từ chênh lệch tỷ giá thu nhập từ thanh lý tài sản, thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Tại Mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh có trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp".

Tại tiết a điểm 2.6 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008 TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập khác quy định tại mục V Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ".

Ngày 7/6/2010, Bộ Tài Chính ban hành công văn số 7250/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2009. Theo đó, tại điểm 1.2, 1.3 đã hướng dẫn cụ thể:

"- Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trực tiếp từ doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được hạch toán vào doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng để xác định thu nhập doanh nghiệp.

- Thu nhập từ thanh lý tài sản được xác định bằng (=) doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản. Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập từ thanh lý tài sản không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãi thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập này theo mức quy định, không được áp dụng ưu đãi thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm được xác định bằng (=) doanh thu bán phế liệu, phế phẩm trừ (-) chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ. Trường hợp phát sinh các khoản thu từ bán phế liệu, phế phẩm mà không liên quan trực tiếp lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãi thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập này theo mức quy định, không được áp dụng ưu đãi."

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp phát sinh các khoản chênh lệch tỷ giá, thu nhập từ thanh lý tài sản và thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm mà liên quan trực tiếp lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thì thu nhập từ các hoạt động này được áp dụng ưu đãi thuế TNDN nếu thực tế đáp ứng điều kiện. Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá, thu nhập từ thanh lý tài sản và thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm mà không liên quan trực tiếp lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu đãi thì doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN đối với các khoản thu nhập này theo mức quy định và không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và nội dung hướng dẫn tại công văn số 7250/BTC-TCT ngày 07/06/2010 của Bộ Tài chính và công văn này để hướng dẫn các đơn vị thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Thị Mai