BỘ QUC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/BHXH-YT
V/v khám bệnh, chữa bệnh cho quân nhân tham gia BHYT theo Đề án thí điểm giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Nam.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH cáctỉnh, các các Trung tâm giám định BHYT và TTĐT (sau đây gọi chung là BHXHtỉnh), Sở Y tế các tỉnh, thành phốtrựcthuộc Trung ương và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT)trên phạm vi toàn quốc, việc triển khai thực hiện Quyết định số 4664/QĐ-BQPngày 28/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án thí điểm chăm sócsức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểm y tế giai đoạn 1 bước đầu đãthu được những kết quả nhất định.

Để có thêm cơ sở thực tiễn triển khai thực hiệnBHYT đối với các đơn vị quân đội có những đặc thù khác nhau và chuẩn bị chothực hiện BHYT trong toàn quân theo Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửađổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015,ngày 7/7/2014, Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 2521/QĐ-BQP về việc tiếp tụctriển khai Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thứcBHYT giai đoạn 2 nhằm mở rộng phạm vi và đối tượng quân nhân tham gia BHYT, bổsung một số quyền lợi BHYT cho quân nhân, khắc phục một số tồn tại trong thí điểmgiai đoạn 1.

BHXH Bộ Quốc phòng đề nghị BHXH các tỉnh phối hợpvới BHXH Bộ Quốc phòng và các cơ sở KCB có hợpđồng KCB BHYT tạo điều kiện để quân nhân có thẻ BHYT đi KCB thuận lợivới một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện Đề án giai đoạn 2: từ 01/7/2014 đến 31/12/2014.

2. Mã quyền lợi của đối tượng quân nhân (QN): đượcsửa đổi từ mã quyền lợi số 9 sang mã quyền lợi số 2.

3. Đảm bảo quyền lợi KCB theo chế độ BHYT (kể cảkhi quân nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông) vàquyền lợi ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT nhưng được ngân sách chi trả,không thu tiền của người bệnh đối với các khoản chi phí đúng chỉ định, đúng quyđịnh và đã được cơ quan BHXH thực hiện giám định (chi phí đã bao gồm trong cơcấu tiền dịch vụ kỹ thuật) trong các kỳ quyếttoán.

4. Tạo điều kiện để quân nhân tham gia BHYT đượcđăng ký KCB ban đầu, chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, KCB trong các trường hợpbị bệnh khi đơn vị cơ động làm nhiệm vụ, đi công tác độc lập, nghỉ phép phải điềutrị tại các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội thuận lợi theo quy định. Trường hợp quân nhân đi KCB BHYT ngoài nơi đăngký KCB ban đầu tại các cơ sở quân y từ tuyến huyện và tương đươngtrở xuống đều được coi là KCB đúng tuyến và được hưởng quyền lợi đầy đủ theoquy định.

5. Thực hiện việccấp kinh phí KCB và thanh toán, quyết toán KCB BHYT quân nhân tham gia Đề ánthí điểm giai đoạn 2:

a) BHXH Bộ Quốc phòng chuyển kinh phí KCB thông quaBHXH Việt Nam để chuyển về BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện KCB BHYT cho quânnhân tham gia Đề án giai đoạn 2. Các cơsở quân y mà BHXH Bộ Quốc phòng ký hợp đồng KCB BHYT thì BHXH Bộ Quốc phòng cấpkinh phí, giám định và thanh toán trực tiếp với các cơ sở đó;

b) Đề nghị BHXH tỉnh tổng hợp, phân tích, táchriêng chi phí KCB của đối tượng BHYT quân nhân (mã QN) với các đối tượng BHYTkhác để thực hiện chế độ báo cáo gửi BHXH Việt Nam đồng thời gửi BHXH Bộ Quốcphòng bằng đường Công văn kèm dữ liệu điện tử;

c) Đề nghị BHXH tỉnh thực hiện thanh toán trực tiếpcho quân nhân có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB BHYT mà cơ quanBHXH Bộ Quốc phòng không ký hợp đồng KCB BHYT;

d) Thanh toán chi phí KCB BHYT cho quân nhân tại thời điểm 31/12/2014:

- Đối với quân nhân KCB ngoại trú: được hưởng chiphí KCB BHYT từ 1/7/2014 đến hết ngày 31/12/2014;

- Đối với quân nhân KCB nội trú: Trường hợpquân nhân vào viện trước ngày 31/12/2014 còn đang nằm viện điều trị được giải quyếtthanh toán chi phí KCB BHYT đến khi ra viện (hết đợt điều trị nội trú).

6. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cầntrao đổi, giải quyết, đề nghị liên hệ theo địa chỉ của BHXH Bộ Quốc phòng: số 28 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thànhphố Hà Nội; số điện thoại: 069.551.831, 069.551.830; hộp thư điện tử (Email: [email protected]).

BHXH Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp,giúp đỡ, ủng hộ của BHXH các tỉnh đối với Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quântại ngũ theo hình thức BHYT của Bộ Quốcphòng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- BTTM, TCCT;
- HVQP, QCHQ, BTLBĐBP;
- QK: 1, 2, 3;
- QĐ4, TĐVTQĐ;
- Các Cục: QY, TC/BQP (để phối hợp);
- Các bệnh viện, bệnh xá quân đội;
- BGĐ/BHXHBQP;
- Các Phòng KHTH, KHTC/BHXH BQP (để thực hiện);
- Lưu: VT, BHYT; L160b.

GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng Hồ Thủy