TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV SMC Pneumatics (Việt Nam)
Địa chỉ: 45-47 Đường Số 2 KP.5, Phường An Phú, Quận 2
Mã số thuế: 0310646185

Trả lời văn thư ngày 29/12/2014 củaCông ty về hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tụchành chính về thuế:

“Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm,hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hànghoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tụcquá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụdo cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thìkhông phải tính, nộp thuế GTGT…”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpCông ty theo trình bày trong quá trình kinh doanh có xuất một số hàng hóa (vanđịnh hướng, đồng hồ áp suất, van điều áp ...) cho Phòng tiếp thị, đào tạo, kỹthuật nhằm mục đích huấn luyện, đào tạo nhân viên mới và khách hàng cách sửdụng sản phẩm của Công ty thì khi xuất hàng hóa Công ty lập phiếu xuất kho (khôngphải lập hóa đơn GTGT để tính kê khai, nộp thuế GTGT).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, VT).
09-324940/15 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga