TỔNG CỤC HI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/GSQL-GQ1
V/v Xuất khẩu bóng đèn hình tivi cũ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kho vận Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 4, s
12A11, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 25/CV-KVVN ngày 05/01/2016 của Công ty Cổ phần Kho vận Việt Nam về việc xuất khu bóng đèn hình tivi cũ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách xuất khu hàng hóa:

Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 thì mặt hàng bóng đèn hình tivi cũ không thuộc danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khu, không phải là mặt hàng xuất khẩu theo giấy phép và quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, theo Danh Mục chất thải nguy hại (CTNH) quy định tại phụ lục 1 (C), Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phẩm nguy hại vượt ngưỡng CTNH) là CTNH; việc xuất khẩu CTNH phải tuân thủ quy định của Công ước Basel về kim soát vận chuyn qua biên giới các CTNH và việc tiêu hủychúng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT . Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa đối chiếu với các quy định trên để thực hiện.

2. Về mã HS của mặt hàng nêu trên:

Do Công ty chỉ cung cấp tên gọi, hình ảnh mà không có tả cụ thể, tài liệu kỹ thuật nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chưa đủ cơ sở đ hướng dẫn mã HS cho Công ty. Đ nghị Công ty căn cứ thực tế bản chất mặt hàng xuất khẩu, đối chiếu với nội dung nêu tại Chương 85 Danh Mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính để xác định mã HS cho phù hợp. Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan dự định đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan trả lời đ Công ty biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải