BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 342/TCT-KK
V/v kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Ngày27/11/2014 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7007/CT-KTT1 và công văn số 6575/CT-KTT1 đề ngày 13/10/2014 của Cục Thuế Bà Rịa -Vũng Tàu đề nghị hướng dẫnvướng mắc về kê khai nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ khoản 13 Phần II Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chínhquy định:"Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinhdoanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trựcthuộc nộp hồ sơ khai thuế giá tri gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếpcủa đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, khôngphát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của ngườinộp thuế. "

Khoản1c Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Khoản lc Điều 11 Thông tưsố 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT

"c)Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phươngcấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơkhai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trựcthuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanhthu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Khoảnlc, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Khoản 1 Điều 14Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định:

"1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá,dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầuvào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. "

Theohồ sơ Cục Thuế cung cấp, về nguyên tắc, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công tyDầu Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động,được cấp mã số thuế, có con dấu, tài khoản ngân hàng, thực tế có phát sinhdoanh thu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuếGTGT trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đúng quy định.

GiaoCục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra việc hạch toán, xuất hoá đơn và đốichiếu số thuế GTGT đầu ra của Chi nhánh với thuế GTGT đầu vào Chi nhánh đã kêkhai khấu trừ, đề nghị hoàn thuế, đặc biệt là giai đoạn từ 08/2011 - quý 4/2013.Chi nhánh chỉ được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với thuế GTGT đầuvào phục vụ cho hoạt động sản kinh doanh của Chi nhánh (hoạt động chi nhánhtrực tiếp xuất hoá đơn GTGT đầu ra).

Tổngcục Thuế trả lời để các Cục Thuế biết và căn cứ thực tế hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS; PC, DNL(TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí