TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
----------------
V/v: Xác định mã mặt hàng giấy thấm dầu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Công ty TNHH Việt Tường.
Trả lời công văn số 17/CV /VT-2012 ngày 19/03/2012 của Công ty TNHH Việt Tường về việc phân loại mặt hàng giấy thấm dầu (oil removing film), Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính thì mặt hàng trên phải dùng máy móc, thiết bị kỹ thuật để phân tích, xác định tên gọi và đặc tính của hàng hóa nhập khẩu.
- Căn cứ Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì trường hợp của công ty hỏi, không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 8 về Hồ sơ phân loại nên không đủ điều kiện để phân loại trước theo quy định.
Cục thuế xuất nhập khẩu – Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Việt Tường biết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông