BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------

Số: 3420/TCHQ-GSQL

V/v: hàng hóa tham dự hội chợ tại khu TMCN Kim Thành bán đưa vào nội địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 818/HQLC-NV ngày 14/6/2011 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài được cơ quan tổ chức hội chợ mời tham dự hội chợ trong khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành (là doanh nghiệp không có đăng ký kinh doanh tại khu phi thuế quan) khi đưa hàng hóa vào hội chợ thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Đối với hàng hóa bán tại hội chợ cho các đối tượng quy định tại khoản 6, Điều 14 Quyết định số 44/2008/QĐ-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ mua và mang vào nội địa Việt Nam thì thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 7, Điều 44 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, khi doanh nghiệp bán hàng cho khách mua hàng, doanh nghiệp phải có hóa đơn hoặc giấy xác nhận bán hàng theo mẫu như hóa đơn bán hàng tại cửa hàng, siêu thị trong khu phi thuế quan; trong hóa đơn hoặc giấy xác nhận bán hàng ghi rõ tên doanh nghiệp bán hàng, tên người mua hàng, số lượng, đơn giá, trị giá hàng hóa. Hóa đơn hoặc giấy xác nhận nêu trên là cơ sở để khách mua hàng xuất trình cho cơ quan Hải quan khi ra khỏi khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành và để thanh khoản giữa doanh nghiệp đưa hàng từ nước ngoài vào tham gia hội chợ với cơ quan Hải quan.

3. Công văn này thay thế công văn số 3091/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2011 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh