BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3422/BXD-KTXD
V/v thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án xây dựng TP. Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 2016/BDAXD-KTh ngày 03/12/2014 của Ban quản lý dự án xây dựng thành phốĐà Nẵng - Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về thanh toán, quyết toán hạng mụctường kính công trình Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợpđồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phùhợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung văn bản số2016/BDAXD-KTh hạng mục tường kính do Công ty TNHH Shenyang Yuanda IndustryEngineering (CNYD) thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói; quá trình thicông có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi cấu tạo mái lợp từ tấm nhôm lợp mái 3lớp (tấm lợp aluminium composite dầy 4mm, bông cách nhiệt dầy 50mm và thép tấmdầy 0,4mm) thành 2 loại: 2 lớp (tấm lợp aluminium composite dầy 4mm và bôngcách nhiệt dầy 50mm) và 1 lớp (tấm lợp aluminium composite dầy 4mm). Như vậy,nếu việc điều chỉnh thiết kế chỉ làm thay đổi cấu tạo vật liệu lợp mái, khônglàm thay đổi kích thước hình học của mái so với hợp đồng đã ký, thì các bên chỉcần tính toán điều chỉnh đơn giá cho phù hợp với 2 loại cấu tạo vật liệu lợpmái theo thiết kế điều chỉnh được phê duyệt, còn khối lượng lợp mái thực hiệntheo hợp đồng đã ký; trường hợp điều chỉnh thiết kế làm thay đổi kích thướchình học của mái, thì phải tính toán lại cả khối lượng lợp mái theo thiết kếđiều chỉnh được phê duyệt.

Ban quản lý dự án xâydựng TP. Đà Nẵng căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD thành phố Đà Nẵng;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh