VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3422/VPCP-QHQT
V/v bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho CTLD khách sạn AMARA SAIGON

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại Văn hoá-Thông tin, Công an;
- Tổng cục Du lịch;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công van số 3853 BKH/QLDA ngày 30 tháng 6 năm 2003 và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty liên doanh khách sạn AMARA Saigon, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty liên doanh khách sạn AMARA Saigon được bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài với quy mô phù hợp.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để điều chỉnh giấy phép đầu tư cho Công ty liên doanh, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc của Quy chế quản lý hoạt động trò chơi điện tử ban hành theo Quyết định 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, kể cả việc Công ty cần lập hồ sơ mới thay cho hồ sơ lập từ 5/9/2001, khi chưa có quyết định 32/2003/QĐ-TTg và khách sạn chưa được xếp hạng 4 sao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao