BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3423/TCT-KK
V/v giải đáp kiến nghị của các Cục Thuế tại Hội nghị ngành Thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Theonội dung kiến nghị của các Cục Thuế tại Thông báo số 200/TB-TCT ngày 15/7/2014của Tổng cục Thuế về việc giải quyết kiến nghị của các Cục Thuế tại Hội nghịngành Thuế ngày 03/7/2014 về công tác hoàn thuế (Cục Thuế tỉnh Bến Tre câu số13, Cục Thuếthành phố Hà Nội câu số 37và câu số 38, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh câu số 51, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang câu số86), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vềcác kiến nghị liên quan đến hạn mức chi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Ngày29/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 150/2013/TT-BTC hướng dẫn vềviệc lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.Theo đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện giao hạn mức chi hoàn thuế GTGT cho CụcThuế các tỉnh, thành phố từ quý IV/2013. Kết quả thực hiện đã góp phần quản lýchặt chẽ nguồn của ngân sách nhà nước, tăng cường giám sát trong việc thực hiệnhoàn thuế GTGT, phát hiện kịp thời các dấu hiệu gian lận trong hoàn thuế GTGT.

Tuynhiên, việc giao hạn mức chi hoàn thuế GTGT còn chậm trong thời gian đầu thựchiện, việc lập dự toán hoàn thuế GTGT của các Cục Thuế chưa được đồng bộ, thờigian lập và gửi dự toán về Tổng cục Thuế chưa đảm bảo ảnh hưởng tới công tácgiao hạn mức chi hoàn. Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục hoàn thiện công tácgiao hạn mức chi hoàn thuế GTGT để đảm bảo công tác hoàn thuế kịp thời, đúngthời gian cho các doanh nghiệp.

Ngày18/3/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 896/TCT-KK về việc hướng dẫn thựchiện lập dự toán quỹ hoàn thuế GTGT năm 2014, theo đó, đã hướng dẫn các CụcThuế lập dự kiến chi hoàn từng quý để Tổng cục Thuế có cơ sở xây dựng phân bổhạn mức quý phù hợp và điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Tiếp theo, Tổng cục Thuếđã có Công văn số 3053/TCT-KK ngày 05/8/2014 về việc đánh giá tình hình ướcthực hiện hoàn thuế GTGT năm 2014 và lập dự toán hoàn thuế GTGT năm 2015 theoThông tư số 150/2013/TT-BTC Hiện Tổng cục Thuế đang triển khai việc xây dựngThông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 150/2013/TT-BTC nêu trên đểphù hợp với thực tế thực hiện và đảm bảo quảnlý chặt chẽ công tác hoàn thuế GTGT.

Đốivới trường hợp đề nghị cấp bổ sung hạn mức chi hoàn thuế GTGT của các Cục Thuế,Tổng cục Thuế đã tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt và cấp bổ sung trêncơ sở phân tích thông tin, dữ liệu do Cục Thuế cung cấp. Căn cứ nội dung đã báocáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành các Quyết định về việc giao bổ sunghạn mức chi hoàn thuế GTGT cho các Cục Thuế có văn bản đề nghị và giải trìnhđược đầy đủ, chi tiết nguyên nhân, tình huống thực tế làm tăng số thuế đượchoàn của các trường hợp hoàn thuế GTGT.

2. Liênquan đến kiến nghị về “phân loại các ngành, nghề, lĩnh vực rủi ro để có quyđịnh về thời lượng giải quyết dài hơn, đảm bảo kiểm soát tốt khi giải quyếthoàn”, Tổng cục Thuế đang xây dựng Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi rotrong quản lý Thuế và Thông tư hướng dẫn về hoàn thuế GTGT. Trên cơ sở đó sẽ cóhướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp ngành nghề, lĩnh vực rủi ro tronghoàn thuế.

3. Liênquan đến hoàn số thuế GTGT nộp thừa do thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, đề nghị Cục Thuế căncứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các văn bản của Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế về hoàn nộp thừa để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Các Vụ TCT: PC, CS, TTHT;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu