BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3423 TCT/PCCS
V/v xử lý mất hoá đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Trả lời công văn số 455/VPNN ngày 2/7/2004 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc khấu trừ thuế đối với các hoá đơn bị mất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1.7 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn: trường hợp chi nhánh của Công ty Ajinomoto tại Lâm Đồng làm mất hoá đơn GTGT mua hàng do Công ty Ajinomoto xuất cho chi nhánh, chi nhánh phải làm đầy đủ thủ tục khai báo mất hoá đơn theo quy định tại điểm 1.7 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên và Công ty Ajinomoto đã kê khai thuế GTGT đầu ra thì chi nhánh được căn cứ bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng chi nhánh bị phạt vi phạm hành chính về vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn chứng từ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Ajinomoto Việt Nam được biết.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến