BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3424/BVHTTDL-TĐKT
Về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 7 năm 2011

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương;
- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Dulịch đã thống nhất với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương), ban hànhThông t­ư số 06/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2010 quy định chi tiết vềtiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệsỹ ưu tú.

Để triển khai việc xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệsỹ Ưu tú được kịp thời và thống nhất trong toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch hướng dẫn việc tổ chức, thực hiện như sau:

1. Thông tư số 06/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2010 của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồsơ xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú đã quy định rõ đối tượng,điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét duyệt.

Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương, SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vịthuộc Bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện xét chọn theo đúng tinh thần Thông tư06/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.;

Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp (công lập, ngoài công lập),các Hội chuyên ngành nghệ thuật giới thiệu, bầu chọn, tôn vinh nghệ sỹ có đủ phẩmchất và tài năng quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư để đề nghị xét tặng Danhhiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú; Hướng dẫn các nghệ sỹ làm hồ sơ, thủ tụctheo quy định của Thông tư 06/2010/TT-BVHTTDL .

2. Để kịp công bố vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 năm2011, việc xét Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú phải đảm bảo thời giannhư sau:

a) Thời gian nhận hồ sơ và xét duyệt tại Hội đồng cấp cơ sở:

Từ 10/10 đến 30/12/2010.

b) Thời gian nhận hồ sơ và xét duyệt tại Hội đồng cấp Bộ, ngành,tỉnh:

 Từ 30/12/2010 đến 30/3/2011.

c) Thời gian nhận hồ sơ và xét duyệt tại Hội đồng cấp Nhà nước:

- Hội đồng chuyên ngành: Từ 30/3 đến 30/5/2011.

- Hội đồng cấp Nhà nước: Từ 30/5 đến 20/6/2011.

Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ, cơquan ngang Bộ, Hội Văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương, Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo,triển khai việc xét tặng Danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú đạt kết quảtốt và đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh hoặc vướng mắc,xin liên hệ với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch (Vụ Thi đua khen thưởng) để được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TĐ-KT, TK 500.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải