BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3424/TC-QLCS
V/v Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 442/CT .THTD ngày 16/2/2005 của Cục Thuếtỉnh Long An về chính sách thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 198/2004/NĐ-CP ;Bộ Tài chính có ý kiến sau:

1. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất áp dụngcho các tổ chức kinh tế:

Việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất sử dụngcó thời hạn đã được quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ vàThông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính và đã hướng dẫn tại Công văn số 1170/TC-QLCS ngày 27/1/2005 của Bộ Tài chính gửi Cục thuế tỉnh Long An về việchướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất. Trường hợp Cục thuế đã tính và thutiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chínhphủ và Thông tư số 117/2004/TT-BTC thì không phải xử lý lại; trường hợp người đãnộp tiền sử dụng đất mà khiếu nại việc xác định mức thu tiền sử dụng đất của cụcthuế là không đúng thì phải xác định lại, nếu đã nộp tiền sử dụng đất thừa vàongân sách nhà nước thì phải hoàn trả lại số nộp thừa.

2. Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất tại Khoản 2 Điều 8 như sau quy định việc thu tiền sử dụng đất đối vớihộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang sử dụng đất quy định tại khoản 6 Điều50 Luật Đất đai, tức là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loạigiấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng10 năm 1993 đến trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, nay được Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp vớiquy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đấtthì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải thu tiền sử dụng đất bằng50% giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tạithời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do vậy trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy địnhtại khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai, sử dụng 100 m2 đất ở không có cácloại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 nhưng đất đó đã được sử dụng từ ngày15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, nay nếu được cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất theo quy định trên đây./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(2), QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
Nguyễn Văn Xa