VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3424/VPCP –KTN
V/v đầu tư các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Tháp (công văn số 121/UBND-XDCB ngày 07 tháng 4 năm 2011), ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư (công văn số 2824/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 09 tháng 5 năm 2011), BộTài chính (công văn số 5652/BTC-ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2011), Bộ Giao thông vậntải (công văn số 2480/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2011), Bộ Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn (công văn số 1332/BNN-TCTL ngày 17 tháng 5 năm 2011) vềviệc đầu tư các công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo hình thứcHợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung hải có ý kiến nhưsau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Thápquyết định hình thức đầu tư các dự án (gồm: Khắc phục sạt lở bờ sông Tiền thuộcđịa phận xã An Hiệp, huyện Châu Thành; Đường ô tô tới trung tâm xã Thường ThớiTiền - Cả Sách huyện Hồng Ngự; Đường ô tô tới trung tâm xã Thường Phước - BaNguyên, huyện Hồng Ngự) theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành và theo tinhthần của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 thán 02 năm 2011 của Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Thápchủ động bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp phápkhác để thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(4) Hong (20b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn