BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3425/BNN-HTQT
V/v Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về xây dựng năng lực nghiên cứu trong việc lưu giữ nguồn gien các giống sắn địa phương kháng sâu bệnh ở khu vực Đông Nam Á.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: ViệnDi truyền nông nghiệp

Trảlời Công văn số 286/TTr-VDT-KH ngày 17/9/2012 của Viện Di truyền nông nghiệp vềviệc trình Bộ cho phép Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về Xây dựng năng lựcnghiên cứu trong việc lưu giữ nguồn gien các giống sắn địa phương kháng sâubệnh ở khu vực Đông Nam Á, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến nhưsau:

-Đây là khóa đào tạo chuyên ngành về tăng cường năng lực chuyên môn nhằm tăngcường khả năng nghiên cứu lưu giữ nguồn gien các giống sắn địa phương để tăngkhả năng kháng sâu bệnh thuộc chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quản lý.

-Mục tiêu và nội dung của khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của ngànhcũng như hỗ trợ phát triển năng lực nghiên cứu nông nghiệp ở các nước đang pháttriển khu vực Đông Nam Á.

- BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí giao cho Viện Di truyền nôngnghiệp phối hợp Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT) vớisự tài trợ của trường Đại học Liên Hiệp quốc Nhật Bản, thực hiện khóa đào tạovề Xây dựng năng lực nghiên cứu trong việc lưu giữ nguồn gien các giống sắn địaphương kháng sâu bệnh ở khu vực Đông Nam Á theo đúng các quy định và Văn bản đãký kết với Trường Đại học Liên Hiệp quốc. Viện chịu trách nhiệm quản lý họcviên và tổ chức tốt khóa đào tạo trong thời gian như đề xuất của Viện và có báocáo Bộ kết quả sau khi tổ chức khóa đào tạo trên.

Trênđây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Quý cơ quan thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT (NAM 06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần