BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3425/TCHQ-KTTT
V/v: miễn phạt chậm nộp.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam

Trả lời công văn số 2007- 2205/EPVN ngày 22.05.2007 của Công ty cổ phần Everpia Việt Nam về việc miễn phạt chậm nộp thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.1, mục IV, phần B, Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10.04.2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan; thì:

Công ty cổ phần Everpia Việt Nam không thuộc đối tượng được xóa nợ phạt chậm nộp trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

Yêu cầu Công ty nộp phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Everpia Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Túc