BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3426/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp hè

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viên; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Năm học2010-2011 sắp kết thúc, học sinh, sinh viên các bậc học bước vào kỳ nghỉ hè năm2011. Theo thống kê về trật tự an toàn giao thông của Bộ Giao thông Vận tảitrong các năm trước vào khoảng thời gian hè tháng 6, 7, 8 hiện tượng học sinh,sinh viên vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giaothông diễn ra rất phức tạp.

Để đảm bảo antoàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2011 và nâng cao ýthức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về người, tàisản do tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông của học sinh, sinh viên, đồngthời hưởng ứng “Thập kỷ Hành động vì an toàn giao thông đường bộ” do Liên Hợpquốc phát động từ ngày 11/05/2011. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáodục và đào tạo, các nhà trường tổ chức triển khai một số nội dung sau:

- Tăng cườngcông tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàngiao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên.

- Nhắc nhởhọc sinh, sinh viên nghiêm túc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, điềukhiển xe mô tô, xe gắn máy, thực hiện quy tắc giao thông đường bộ và học sinh ởcác vùng sông nước phải mặc áo phao khi đi đò.

Nhận đượccông văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức, triển khaithực hiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trongdịp hè năm 2011.

Địa chỉ liênhệ: Vụ Công tác HSSV - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội (điệnthoại: 043.869.4916, Email: [email protected]).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Bộ GTVT (ph/h);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BÔ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý