BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3426/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2005

Kínhgửi: Bộ Văn hóa - Thông tin.

Trả lời công văn số 4358/BVHTT-TCCBngày 26/10/2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc thực hiện chế độ phụ cấp độchại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, viên chức ngành vănhóa - thông tin; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14517/BTC-PCngày 16/11/2005, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Thỏa thuận áp dụng mức phụ cấpđộc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành văn hóa - thông tin như sau:

a) Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối vớidiễn viên xiếc uốn dẻo, đế trụ, nhào lộn và xiếc biểu diễn trên cao.

b) Mức 3, hệ số 0,3 áp dụng đối vớinhững người trực tiếp làm các nghề, công việc sau:

- Múa ballet, múa cổ truyền và diễnviên tuồng;

- Nhạc hơi, nhạc trưởng (chỉ huy);

- Diễn viên rối nước;

- Diễn viên xiếc;

- Dậy thú xiếc;

- Khảo sát, khai quật khảo cổ;

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡngthiết bị kỹ thuật trong nhà hầm của bảo tàng.

c) Mức 2, hệ số 0,2 áp dụng đối vớinhững người trực tiếp làm các nghề, công việc sau:

- Vận hành máy in ôpsét, typô, máyxén, kẻ giấy;

- Sửa chữa cơ điện, các máy côngcụ, máy in, xén;

- Tráng mạ, phơi và sửa bản kẽm;

- Chụp ảnh, truyền phim sang bảnkẽm;

- Sắp chữ điện tử;

- Pha chế bảo quản các loại hóachất;

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡngthiết bị sản xuất phim;

- Dựng cảnh, làm khói lửa trongphim;

- Tráng phim, rửa ảnh;

- Dựng nhà bạt, rạp xiếc lưu động,nhà trưng bày triển lãm;

- Chăm sóc, nuôi dưỡng thú xiếc;

- Làm con rối;

- Nhạc công trong các dàn nhạc, độinhạc;

- Diễn viên chèo, cải lương, dânca, kịch, điện ảnh và ca sĩ chuyên nghiệp;

- Hướng dẫn khách thăm quan bảotàng Hồ Chí Minh;

- Kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuậtcác hiện vật, tài liệu, sách báo, phim, ảnh trong kho lưu trữ của bảo tàng, thưviện và viện lưu trữ;

- Tu sửa, phục chế tài liệu, hiệnvật của thư viện, viện lưu trữ và bảo tàng;

- Mộc chạm các công trình di tíchlịch sử, tạc tượng và điêu khắc;

- Thông tin lưu động của các tỉnhmiền núi và hải đảo.

Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểmđối với cán bộ, viên chức ngành văn hóa - thông tin nêu tại điểm 1 công văn nàyđược tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 và căn cứ theo đúng mức lươngtối thiểu trong từng thời kỳ (từ ngày 01/10/2004 đến ngày 30/9/2005 là 290.000đồng, từ ngày 01/10/2005 là 350.000 đồng).

Cách tính và nguồn kinh phí chi trảchế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấpđộc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Về chế độ bồi dưỡng bằng hiệnvật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độchại: Đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivà Bộ Y tế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ vềchế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ,viên chức ngành văn hóa - thông tin, đề nghị Bộ Văn hóa - Thông tin thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều