BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 3426/TCHQ-PC
V/v: Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC; tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.
Trả lời Công văn số 479/HQCB-CBL đề ngày 10/4/2015 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với ông Đinh Văn Nghiêm tại Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-HC1 ngày 19/3/2015; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện số 03/QĐ-HQPP ngày 19/3/2015 và gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Trạch tại Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-HC1 ngày 19/3/2015; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện số 01/QĐ-HQPP ngày 19/3/2015 do Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo - Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng lập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 66, Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; căn cứ hồ sơ vụ việc và đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tại công văn nêu trên; Tổng cục Hải quan đồng ý:
- Gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với trường hợp vi phạm của ông Đinh Văn Nghiêm là 30 ngày, kể từ ngày 18/4/2015; gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với trường hợp vi phạm của ông Hoàng Văn Trạch là 30 ngày, kể từ ngày 18/4/2015.
- Gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của ông Đinh Văn Nghiêm, theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện số 03/QĐ-HQPP ngày 19/3/2015 là 30 ngày, kể từ ngày 18/4/2015; gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của ông Hoàng Văn Trạch, theo Quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện số 01/QĐ-HQPP ngày 19/3/2015 là 30 ngày, kể từ ngày 18/4/2015.
Trong thời hạn được gia hạn, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm vụ việc trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường