BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: vướng mắc miễn thuế đối với hàng hóa là linh kiện, phụ tùng của dự án khuyến khích đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn
Trả lời công văn số 1010/HQLS-NV ngày 16/6/2011 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc đề nghị giải quyết vướng mắc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là linh kiện, phụ tùng của dự án khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải được miễn thuế nêu tại điểm a và điểm b khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì được miễn thuế theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP .
Trường hợp của Công ty CP XNK Bắc Giang theo trình bày của Cục Hải quan Lạng Sơn tại công văn số 1010/HQLS-NV có dự án được ưu đãi đầu tư, nếu nhập khẩu hàng hóa là linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, đã được thiết kế, định hình theo tiêu chuẩn, tài liệu thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất để lắp ráp đồng bộ với thiết bị máy móc, phù hợp với nguyên tắc phân loại hàng hóa thì thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.
Đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ chế độ quy định, hướng dẫn nêu trên, hồ sơ nhập khẩu và thực tế hàng hóa nhập khẩu để thực hiện xem xét áp dụng chính sách thuế theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn được biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông