VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3426/VPCP-KTTH
V/v Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: BộTài chính.

Xétbáo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 4161/BTC-TCDN ngày 04 tháng 4 năm 2013về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chínhđịnh kỳ hàng quý thực hiện việc công bố công khai tình hình trích lập, quản lý,sử dụng và tồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trên trang thông tin điện tử của Bộ Tàichính để cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan chức năng và nhân dânvề Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; trường hợp cần thiết, thực hiện theo yêu cầu củacấp có thẩm quyền.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng