BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3427/TCT-KK
V/v: xử lý hồ sơ sau hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 331/CV-CT ngày 5/02/2013 củaCục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn về xử lý hồ sơ sau hoàn thuế của Côngty TNHH thương mại Nam Nguyệt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a.4, khoản 9 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về giá đất được trừ để tính thuế giátrị gia tăng nêu:

“Trường hợp cơ sở kinhdoanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ đế tính thuế GTGT là giáđất tại thời điểm nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuếGTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừkhông chịu thuế GTGT. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhậnchuyển nhượng thì giá đất được trừ đểtính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quy định tại thời điểm ký hợp đồngnhận chuyển nhượng”

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010và khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chínhquy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho ngườimua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khaithuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bảnhoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõsai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh(tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng...,tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điềuchỉnh, người bán và người mua kê khai điềuchỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầuvào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi sốâm (-).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MBKxuất hóa đơn GTGT thuế suất 10% (kí hiệu AA/11P số 0000005 ngày 02/03/2012) nộidung chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất (tại Khucông nghiệp Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho Công ty TNHH thươngmại Nam Nguyệt là chưa thực hiện đúng quy định về giá đất được trừ để tính thuếGTGT. Công ty TNHH MBK và Công ty TNHH thương mại Nam Nguyệt thực hiện lập biênbản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót; đồng thời Công ty TNHH MBKlập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo quy định. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh,Công ty TNHH MBK và Công ty TNHH thương mại Nam Nguyệt kê khai điều chỉnh doanhsố mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đượcbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương