BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: Về việc tiếp tục thực hiện chế độ DNUT theo TT63 đối với 9 DN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Ban Quản lý rủi ro.

Căn cứ Điều 14 Thông tư 63/2011/TT-BTC thì “thời hạn doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên lần đầu là 12 tháng. Sau thời hạn này, Tổng cục Hải quan thực hiện đánh giá lại, nếu doanh nghiệp vẫn đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên”. Hiện tại có 09 Doanh nghiệp ưu tiên (DNUT) sắp tới thời hạn phải đánh giá lại.
Tuy nhiên, thời gian này Tổng cục Hải quan đang chuẩn bị Sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm Thông tư 63/2011/TT-BTC, dự kiến sẽ triển khai vào cuối tháng 7/2012. Do vậy, việc đánh giá lại sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành Sơ kết.
Tổng cục Hải quan đề nghị Ban Quản lý rủi ro và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện chế độ ưu tiên cho 9 doanh nghiệp này (Danh sách kèm theo). Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên sẽ được thực hiện căn cứ kết luận về việc kiểm tra, đánh giá lại doanh nghiệp.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Các PTCT (để phối hợp);
- Các Ủy viên Hội đồng thẩm định (để thực hiện);
- 9 Doanh nghiệp (để chuẩn bị);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái


DANH SÁCH
9 DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN LẦN 1
(Kèm theo Công văn số 3428/TCHQ-KTSTQ ngày 06/7/2012)

1.
Tổng công ty dầu Việt Nam – MST: 0305795054
Tầng 14-17 Tòa nhà Petro Việt Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh
2.
Tổng công ty lương thực Miền Nam – MST: 0300613198
Số 42 Chu Mạnh Trinh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố HCM
3.
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang – MST: 1600583588
1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang
4.
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam – MST: 0800304173
Khu công nghiệp Phúc Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
5.
Công ty TNHH Một thành viên hóa dầu Bình Sơn – MST: 4300378569
Số 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi
6.
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam – MST: 2300325764
Khu công nghiệp Yên Phong I, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh
7.
Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú – MST: 2000393273
Khu công nghiệp Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
8.
Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam – MST: 0800288411
Khu công nghiệp Đại An, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
9.
Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk – MST: 6000234538
23 Ngô Quyền, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk