BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/ATLĐ-CSBHLĐ
V/v xác định nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Công ty Esquel Garment Manufacturing (Vietnam)

Trả lời công vănsố 046/CV-HCNS /10 ngày 31/08/2010 của quý Công ty về việc xác định nghề nặngnhọc, độc hại, nguy hiểm đối với công nhân Thêu trong Công ty May, Cục An toànlao động có ý kiến như sau:

- Không có bấtkỳ Quyết định nào của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Ngànhnặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, chỉ quy định các chức danh nghề, công việcnặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguyhiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ban hành kèm theo các Quyếtđịnh của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 1453/LĐTBXH-QĐ ngày13/10/1995, 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996, 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, 190/LĐTBXH-QĐ ngày 3/3/1999, 1580/2000/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/2000, 1152/2003/LĐTBXH-QĐTrong các Quyết định trên đã quy định rõ là người lao động làm các nghề, côngviệc trong Danh mục được thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, Tiền lương vàBảo hiểm xã hội quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hànhBộ luật Lao động (bao gồm cả Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH ).

- Công việc Thêuthuộc nhóm ngành Dệt - May. Trong các Danh mục nghề, công việc đã ban hành kèmtheo Quyết định nêu trên không có chức danh nghề, công việc Thêu. Do đó, tạithời điểm hiện tại công việc Thêu không được coi là nghề nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm để áp dụng Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

- Danh mục nghềcông việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguyhiểm do các Bộ, ngành tiến hành lập hồ sơ, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, Bộ Y tế xem xét, ban hành. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người laođộng làm công việc Thêu, quý Công ty cần gửi văn bản đề nghị với Bộ Côngthương, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (có kèm theo các số liệu đo đạc về điều kiệnlao động) để có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế xemxét, giải quyết.

Trên đây là ýkiến của Cục An toàn lao động gửi quý Công ty để nghiên cứu và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CSBHLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Gia Lượng