TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 343/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Ô tô Á Châu
(Địa chỉ: 6B Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trảlời công văn số 17042013AC ngày 17/04/2013 của Công ty TNHH Ô tô Á Châu đề nghịhướng dẫn thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến mặt hàng ô tô dulịch Audi nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1) Hànghóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan chờ xuất đi nước khác: Thủ tục hải quanthực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC .

2) Trườnghợp Công ty đưa hàng về cảng Việt Nam sau đó xuất bán trực tiếp sang Lào,Campuchia, không đưa vào nội địa Việt Nam: Công ty có thể lựa chọn làm thủ tụchải quan theo loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất hoặc chuyển khẩu theo quyđịnh tại Điều 12, Điều 15 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 28/01/2006 của Chính phủvà hướng dẫn tại Điều 37, Điều 38 Thông tư 194/2010/TT-BTC .

3) Trườnghợp Công ty dự kiến nhập khẩu 1 xe vào nội địa, 1 xe xuất đi Lào, Campuchiangay tại cửa khẩu hoặc gửi kho ngoại quan để chờ xuất đi Lào, Campuchia thì làmthủ tục hải quan theo các loại hình tương ứng.

4) Vềnội dung của vận đơn: Nội dung của vận đơn đã được quy định tại Điều 87 Bộ LuậtHàng Hải, theo đó nội dung của vận đơn có quy định phải thể hiện tên người nhậnhàng; Không quy định phải ghi tên kho ngoại quan hoặc loại hình kinh doanh hànghóa.

5) Vềthể thức văn bản: Đề nghị Công ty lưu ý văn bản phải có đầy đủ chức danh, họtên người ký.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết và liên hệ với Chi cục hảiquan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha